Levenstestament


In een gewoon testament regelt u alles voor als u er niet meer bent. Maar wat als er een situatie ontstaat waarin u zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt nemen? 
Is er dan iemand die dat dan voor u kan doen? 

Een levenstestament bestaat uit:
  • één of meer volmachten;
  • wensen ten aanzien van (medische) verzorging (behandelgebod, behandelverbod, euthanasieverklaring, donorcodicil);
  • aanwijzingen en een volmacht voor (digitale) codes en wachtwoorden.
 In uw levenstestament kunt u uw wensen vastleggen ten aanzien van onder meer:
  • uw financiën, onderneming, woning en andere onroerende zaken;
  • schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;
  • het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
  • de benoeming van een mentor of een bewindvoerder over uw vermogen;
  • praktische zaken na overlijden (begrafenis of crematie).
Volmacht
De volmacht vormt de basis van uw levenstestament. Met deze volmacht geeft u een ander de bevoegdheid om namens u bepaalde handelingen te verrichten. 
U kunt volmacht geven aan één of meerdere personen en u bepaalt zelf aan wie.
Het afgeven van een algemene volmacht betekent vertrouwen dat de gevolmachtigde daar geen misbruik van zal maken.
Door het geven van een volmacht verliest u zelf niet het recht om de handeling(en) waarvoor u volmacht heeft gegeven te verrichten. De gevolmachtigde kan direct na het verlenen van de volmacht handelen. U kunt echter ook een volmacht "klaar hebben liggen" voor als er iets gebeurt, waardoor u niet zelf kunt handelen. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk een volmacht in te laten gaan op het moment dat een arts verklaart dat u niet meer zelf in staat bent om uw wil te verklaren of om te handelen. 
 
Ondernemersvolmacht
Een ondernemersvolmacht in een levenstestament zorgt ervoor dat uw zaak door kan gaan.
Voorkomen moet immers te allen tijde worden dat uw onderneming stil komt te liggen als u (tijdelijk) niet of onvoldoende leiding meer kunt geven.
 
Mentorschap, bewind en ondercuratele stelling
U kunt in uw levenstestament ook laten vastleggen wat uw wensen zijn indien de kantonrechter een beslissing moet nemen over bijvoorbeeld een bewindvoering over uw vermogen (bijvoorbeeld wanneer uw verstandelijk of geestelijk vermogen tekort schiet of (tijdelijk) achteruit gaat).
Er zijn drie beschermingsmaatregelen. Ten eerste het mentorschap (behartigen van persoonlijke belangen), ten tweede de onderbewindstelling (behartigen van financiële belangen) en ten slotte de ondercuratelestelling (u bent niet langer handelingsbekwaam). 
Door deze maatregelen kan iemand anders uw belangen behartigen en voor u beslissingen nemen of handelingen verrichten.
In uw levenstestament kunt u uw wensen vastleggen wie u als uw mentor, bewindvoerder of curator zou willen benoemen. 
 
Medische behandelingsvolmacht
In een medische behandelingsvolmacht in uw levenstestament legt u vast wat uw wensen zijn als u lichamelijk of geestelijk niet meer voor u zelf kunt zorgen, wie dan namens u kan handelen. 
Wie voert namens u het gesprek met uw arts? 
In een medische behandelingvolmacht kunt u ook een aantal verklaringen vastleggen ten aanzien van uw wensen voor uw levenseinde, zoals een euthanasieverklaring. 

Het advies is om deze verklaringen schriftelijk vast te leggen in uw levenstestament. Daardoor staat vast dat u volledig wilsbekwaam was op het moment dat u uw levenstestament heeft getekend. Het document kan ook niet "in het ongerede" raken. Voor alle betrokkenen staat ook vast dat u de gevolgen van uw beslissingen goed overzag.
Indien u een of meerdere (medische) zorgverklaringen laat opstellen is het goed om ook u uw arts te raadplegen.